Adgang til terapi og anden hjælp

Adgang til terapi og anden hjælp

Der er forskellige muligheder for at få hjælp for mennesker med psykiske problemer. Der findes offentlige tilbud, som er forankret i psykiatrien eller kommunerne. Der findes også privatpraktiserende psykologer, psykiatere og psykoterapeuter, og endelig er der en række organisationer, som tilbyder rådgivning og terapi.

Den rette hjælp afhænger af de psykiske problemers karakter og hvor alvorlige og akutte de er. På denne side får du et overblik over terapeutiske tilbud i Danmark. Oversigten er både til dig, der er fagperson og skal hjælpe en patient eller klient videre, og til dig, der har brug for en terapeut.

Indhold på denne side:

Ved at scrolle ned på denne side kan du læse om mulighederne for hjælp via:

 • Det offentlige
 • Privat praksis
 • Organisationer

Hjælp via det offentlige

De offentlige tilbud er overvejende målrettet personer med psykisk sygdom eller særlige psykiske problemer, samt bestemte grupper som fx børn og unge. De offentlige tilbud består af akut hjælp, behandling i den regionale psykiatri, henvisning til psykolog samt tilbud i kommunalt regi.

Akut hjælp: Døgnåbne psykiatriske akutmodtagelser

Personer med alvorlige og akutte psykiske problemer kan tage på en psykiatriske akutmodtagelse. Disse afdelinger findes i hele landet. I nogle regioner skal du kontakte egen læge eller lægevagten først.

Situationer med akut behov for psykiatrisk hjælp kan bl.a. være:

 • Tab af kontrol
 • Selvmordstanker
 • Voldsom angst eller depression
 • Reaktioner på en kriseoplevelse
 • Abstinenser


Læs mere om akut psykiatrisk hjælp: www.sundhed.dk

Akut hjælp: Lægevagt og 112

Man kan også få akut hjælp ved at ringe til lægevagten i den region, man bor i. Her vil en læge, sygeplejerske eller paramediciner vurdere, hvilken hjælp personen med psykiske problemer har behov for. De kan fx henvise til en psykiatrisk akutmodtagelse. Hvis tilstanden hos personen med psykiske problemer er meget akut, eller hvis personen har konkrete planer om at begå selvmord, kan personalet stille om til 112.

Læs mere om Akut psykiatrisk hjælp ved lægevagt: www.sundhed.dk 

Behandlingsforløb i psykiatrien

Vejen til et behandlingsforløb i psykiatrien går gennem egen læge eller den psykiatriske akutmodtagelse. Lægen kan henvise til udredning eller behandling i psykiatrien, når vedkommende har vurderet, at det er denne type hjælp, som personen med psykiske problemer har behov for.

Behandlingsforløbet i psykiatrien tilpasses individuelt til hver enkelt patient. Standardbehandling inkluderer typisk en kombination af medicinsk behandling, psykoterapi, miljøterapi og psykoedukation. Til medicinsk behandling benyttes en bred vifte af medicin mod lidelser som psykoser, depression, angst, maniske tilstande og søvnproblemer. Terapi kan tilbydes både som individuelle sessioner og i gruppeform, og det er praksis at anvende evidensbaserede metoder herunder kognitiv adfærdsterapi, Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Dialectical Behavior Therapy (DBT), og Mentalization-Based Therapy (MBT) med mere.

Henvisning til psykolog

Man kan få en henvisning til en psykolog af sin praktiserende læge, hvis man hører til en af disse grupper:

 1. Røveri-, volds- og voldtægtsofre
 2. Trafik- og ulykkesofre
 3. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 4. Personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 5. Pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 6. Pårørende ved dødsfald (ved dødsfald forstås tillige ufrivillig abort/fødsel af et dødt barn efter udgangen af 19. graviditetsuge)
 7. Personer, der har forsøgt selvmord
 8. Kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge.
 9. Personer, der inden de fyldte 18 år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 10. Personer med let til moderat depression der på henvisningstidspunktet er fyldt 18 år
 11. Personer, der lider af let til moderat angst, herunder også let til moderat OCD, der på henvisningstidspunktet er fyldt 18 år


Lægen skal henvise inden for 6 måneder og senest 12 måneder efter den begivenhed, der er årsag til henvisningen. Dog kan personer i gruppe 9, 10 og 11 henvises uden tidsgrænser.
Der gives tilskud til højst 12 konsultationer. Personer i gruppe 10 og 11 kan genhenvises og få tilskud til yderligere 12 konsultationer. Patienter kan frit vælge mellem de psykologer i hele landet, som kan modtage klienter via den offentlige sygesikring. Det er muligt at skifte psykolog undervejs i forløbet.

Der gives tilskud til behandling på 60 % af psykologens honorar. Unge mellem 18 og 24 år kan få gratis psykologbehandling mod let til moderat angst og depression. Personer, der har fået en psykisk skade via deres arbejde, kan søge om tilskud til behandling hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Læs mere: www.psykologeridanmark.dk 

Kommunale tilbud

Kommunerne tilbyder støtte og rådgivning til borgere med psykiske problemer. Det kan være indsatser og støtte i socialpsykiatrien. Socialpsykiatriens opgave er at hjælpe mennesker med lettere eller sværere psykiske vanskeligheder til at få det bedre og at få hverdagen til at hænge bedre sammen, fx med henblik på at kunne deltage i uddannelse og arbejde og et hverdagsliv med familie og venner.

Socialpsykiatrien omfatter forskellige former for sociale tilbud, fx bosteder, væresteder og aktivitetscentre, støtte- og kontaktpersonordninger og støtte til beskæftigelse. Nogle kommuner tilbyder også terapi til udvalgte målgrupper, som fx unge med psykiske problemer, mennesker med misbrug og deres pårørende eller børn i sorg. En del af socialpsykiatriens tilbud kræver visitation via en kommunal sagsbehandler, andre tilbud kan man benytte uden henvisning, hvis man opfylder betingelserne for tilbuddet.

Oplysninger om den enkelte kommunes tilbud kan søges frem på deres hjemmeside.

Hjælp via privat praksis

Hjælp til psykiske problemer kan også fås i privat regi hos psykiatere, psykologer og psykoterapeuter. Disse tilbud kan kræve henvisning og/eller indebære egenbetaling.

Psykiater

Sundhed.dk viser vej til speciallæger i psykiatri med privat praksis. Psykiatriske speciallægepraksis er en del af sundhedsvæsenets ambulante tilbud til patienter med psykiatriske lidelser. Behandling er gratis med henvisning fra praktiserende læge.

Find en psykiater: www.sundhed.dk

Psykolog

På Dansk Psykologforenings hjemmeside psykologeridanmark.dk kan du finde en oversigt over privatpraktiserende psykologer, som er medlemmer af Dansk Psykolog Forening: 

Gå til www.psykologeridanmark.dk 

På listen kan du søge på fx geografisk placering, specialisering, køn, ventetid, lægehenvisning. Hver psykolog har en profil på siden, hvor man kan læse nærmere om erfaring og metoder mv.

Du kan også finde en oversigt over privatpraktiserende psykologer og psykologklinikker på sundhed.dk: 

Gå til www.sundhed.dk

Nogle psykologer og psykologklinikker modtager patienter med henvisning fra praktiserende læge. Andre tilbyder behandling uden tilskud. Klienter kan i nogle tilfælde få økonomisk tilskud via medlemskab af Sygeforsikringen Danmark eller privat forsikring. Nogle arbejdspladser har en sundhedsordning, som omfatter psykologhjælp.

Psykoterapeut

Dansk Psykoterapeutforening har en liste over psykoterapeuter MPF (dvs. medlem af Psykoterapeutforeningen), der har egen praksis. Psykoterapeuterne på listen har gennemgået en uddannelse, der er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening.

Gå til www.psykoterapeutforeningen.dk

På listen kan du vælge kommune, køn og sprog og søge på terapiform og problematik. Hver psykoterapeut har en profil på siden, hvor man kan læse nærmere om erfaring og metoder mv. Der ydes ikke tilskud til behandling hos psykoterapeuter.

Hjælp via organisationer

Nogle organisationer tilbyder rådgivning og terapi med fokus på særlige målgrupper. Det kan fx være patientforeninger, som har tilbud til personer med en bestemt fysisk eller psykisk lidelse. Det kan også være organisationer, som hjælper mennesker, der har problemer af en bestemt karakter, fx alkoholafhængighed eller sorg. Der findes ikke en komplet oversigt over relevante organisationer, men nedenstående hjemmesider kan give et sted at starte, hvis man leder efter gratis rådgivning eller terapi.

RådgivningsDanmark er brancheforening for almennyttige, ikke-erhvervsdrivende organisationer, som tilbyder hjælp til mennesker i komplicerede livssituationer.

Listen over foreningens medlemmer kan ses her: www.raadgivningsdanmark.dk

Danske Patienter er en paraplyorganisation for patient- og pårørendeforeninger i Danmark.

Listen over medlemmer af Danske Patienter kan ses her: www.danskepatienter.dk

Der findes andre non-profit organisationer, som tilbyder rådgivning og terapi, og som ikke optræder på oversigterne fra RådgivningsDanmark og Danske Patienter. De kan søges frem på internettet.

Hvis du er i krise eller har tanker om selvmord så ring til Livslinien på:

70 201 201

Alle årets dage fra kl. 11-05