Psykodynamisk terapi

Psykodynamisk terapi har fokus på samspillet mellem de bevidste og ubevidste dele af vores sind. Grundtanken er, at ubevidste dynamikker, der blandt andet udspringer af erfaringer i fortiden, kan påvirke vores psyke og adfærd i nutiden. Psykodynamisk terapi er et paraplybegreb for en række terapiformer, der på forskellig vis arbejder med samspillet mellem indre psykiske kræfter og de problemer, det skaber i klientens liv.

Psykodynamisk terapi har sine rødder i Sigmund Freuds psykoanalyse og personlighedsteori, men de forskellige psykodynamiske terapiformer er videreudviklet med afsæt i bl.a. objektrelationsteori, egopsykologi og selvpsykologi.

Hvordan forstås psykiske problemer?

I psykodynamisk terapi forstås psykiske problemer som en reaktion på oplevelser og ubevidste mønstre, der er grundlagt tidligt i livet. Det kan for eksempel være traumatiske begivenheder eller forholdet til forældrene. De psykiske problemer kan også stamme fra en indre konflikt mellem klientens egne drifter og behov og andres forventninger. Klienten kan udvikle forsvarsmekanismer, der holder ubearbejdede følelser og erindringer væk. Det kan fx være være fortrængning, projektion eller benægtelse. Disse forsvarsmekanismer kan beskytte klienten mod følelsesmæssigt ubehag, men kan forstyrre klientens mentale helbred og adfærd.

Hvad er formålet med psykodynamisk terapi?

Formålet med psykodynamisk terapi er at udforske den komplekse sammenhæng mellem fortiden og de ubevidste og bevidste dele af sindet. Terapeuten hjælper klienten med at identificere, forstå og bearbejde de erfaringer, indre konflikter og forsvarsmekanismer, som skaber de psykiske problemer. Igennem bevidstgørelse og bearbejdning kan klienten opnå større selvindsigt og øget selvværd og nye måder at indgå i relationer på. På den måde kan terapien skabe en dyb og varig forandring, der kan forbedre klientens liv og trivsel.

Hvordan foregår psykodynamisk terapi?

Psykodynamisk terapi kan udføres som korttidsterapi for at bearbejde nogle specifikke problemer, eller som langvarig terapi, hvor der er tid til en dybere analyse af klientens samlede situation.

Psykodynamisk terapi foregår typisk som en serie af regelmæssige og strukturerede samtaler mellem klienten og terapeuten. De arbejder sammen om en fælles udforskning af klientens psykiske problemer. Terapeuten bidrager med en analyse af klientens situation og kommer med bud på tolkninger, der kan understøtte klientens selvindsigt.

Klientens forhold til terapeuten indgår også som en del af terapien. Klientens følelser og reaktioner i samtalen med terapeuten kan give vigtig viden om klientens vanskeligheder i relationen til andre mennesker. Terapeuten vil typisk inddrage dette i sin analyse af klientens situation.

Hvornår anvendes psykodynamisk terapi?

Psykodynamisk terapi kan anvendes til forskellige tilstande:

 • Behandling af psykiske lidelser, herunder angstlidelser, depression, spiseforstyrrelser mv.
 • Langvarige eller komplekse psykiske problemer, som udgør en begrænsning i klientens liv.
 • Personlig udvikling og selvudforskning.

Hvad er virkningen af psykodynamisk terapi?

Forskning i effekten af former for psykodynamisk terapi peger på, at de er lige så gavnlige for en række psykiske problemer, såsom angstlidelser og depression, som andre terapiformer, inkl. kognitiv adfærdsterapi.

Det kan dog være svært at undersøge den fulde effekt af psykodynamisk terapi, fordi denne type terapi ikke kun stræber efter at afhjælpe målbare symptomer men også efter dybdegående forandringer hos klienten. Nogle kritikere mener desuden, at det gennemgående fokus på fortiden og den ubevidste del af bevidstheden gør det svært at teste og validere det empiriske fundament.

Kilder
 • Alberdi F, Rosenbaum B, Sørensen P (red): Moderne Psykoterapi. Teorier og metoder. Hans Reitzels Forlag. 2015.
 • Cabaniss DL et al.: Psychodynamic Psychotherapy. A clinical manual. Wiley-Blackwell. 2011.
 • Fonagy P: The effectiveness of psychodynamic psychotherapies: an update. World Psychiatry, 14(2): 137–150. 2015.
 • Hougaard E, Østergård OK: Kort og godt om psykoterapi. Dansk Psykologisk Forslag. 2021
 • Hougaard E: Psykoterapi. Teori og Forskning. Dansk Psykologisk Forlag (3. udg.). 2019.
 • Leichsenring F et al.: The status of psychodynamic psychotherapy as an empirically supported treatment for commen mental disorders – an umbrella review based on updated criteria. World Psychiatry, 22(2): 286-304. 2023.
 • Møhl B, Kjølbye M (2013). Psykoterapiens ABC. Psykiatrifondens Forlag. 2013
 • Steinert C et al.: Psychodynamic therapy: as efficacious as other empirically supported treatments? A meta-analysis testing equivalence of outcomes. American Journal of Psychiatry, 174(10): 943-953. 2017
Eksempler på psykodynamiske terapiformer:

Her er en liste over nogle af de former for terapi, der hører under den psykodynamiske tradition:

Denne liste er ikke udtømmende, da der kan være forskellige varianter og tilgange inden for hver form for psykodynamisk terapi. Der er visse overlap mellem nogle af disse terapiformer.

Hvad skriver andre

Tryk på linkene nedenunder og læs hvordan andre beskriver psykodynamisk terapi:

Psykologer i Danmark

Good Therapy

Very well mind